ПГ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

На 19.08.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“/ https://web.mon.bg/bg/101025/   между Министерството на образованието и науката – конкретен бенефициент  и Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – управляващ орган на ОП НОИР. 

Основна цел: Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда. 

Специфичните цели на проекта са насочени към: Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда; Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Ученически практики -2 в ПГ по МЗС, гр. Септември

В проекта участваха 20 ученици  от X и  XI клас от :

  • Професия „Техник – растениевъд“, специалност „Парково строителство и озеленяване“  и наблюдаващ учител Павлинка Табакова.  Партньор е „Биофрута“ ООД и наставник Димитър Петков
  • Професия „Икономист“, специалност „Земеделско стопанство“, с  наблюдаващ учител  Василка Киприна. Партньор е „Янтрови  Импекс“ ООД и наставник Гроздана Янтрова
  • Професия „Техник на селскостопанска техника“, специалност „Механизация на селското стопанство“, с наблюдаващи учители  Любка Йорданова и Димитър Торбанов и наставници Иван Ганчев и Окан Иълдъръм .