ПГ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Проект  по Програма “Еразъм+”   –  Walking together with roma and sinti women                          

                Да вървим заедно с ромските жени (CADORS)

Европа винаги е била богата на разнообразие със своите много езици и култури. ЕС включва и ромската общност (6 милиона от общо население между 10 и 12 милиона). Но това, което би трябвало да е нещо ценно, често се превръща в благодатна почва за различни видове дискриминация. Неравенството между половете, сексистките стереотипи и културната, социалната и икономическата дискриминация засягат предимно жените. По-специално, тези, които принадлежат към общностите на ромите и синтите, са изправени пред двойна дискриминация: едната е продиктувана от техният произход, а другата се основава на тяхната полова идентичност, което ги поставя в неравностойно положение както в рамките на общността, така и извън нея (което различни проучвания определят като най-неравностойната етническа група в Европа). Техните основни права са застрашени във всички области на публичния сектор, както и в училищата. Те са жертви на трафик и домашно насилие, принудителна стерилизация и липса на репродуктивни права, като често попадат в „капан“ на ранни бракове.

Въпреки че Европейският парламент обръща внимание на този въпрос (2005/2164(INI) от 2006 г.) и много неправителствени организации, включително жени от общностите на ромите, както и публични институции, работещи непрекъснато за подобряване на състоянието на тези жени, значителното неравенство продължава. Това често се корени в собствените им семейства и общности. Ромските жени не получават същите възможности като техните братя, те са подложени на по-голям семеен контрол, а тези в ранен брак преминават от контрола на своите бащи и братя към този на своите съпрузи. За да настъпи трайна промяна, тя трябва да започне в рамките на общността и за да се постигне това, организациите, работещи в тази област, трябва да бъдат информирани за дискриминацията, изпитвана от ромските жени, методите за превенция и интервенция, както и за информираността на общността. Това ще им даде възможност да работят автономно в тази посока.

Нашият проект има за цел да подкрепи един от приоритетите на Програма “Еразъм+”: приобщаване и многообразие, с цел намаляване на различията във всички области, включително пола. Следователно обучението, което предлагаме за професионалисти, има конкретни цели:

• – Сексизъм в ромските общности (с три основни теми: домашно насилие, ранен брак и образование-здраве на жените);

•- Методи за предотвратяване и борба със сексизма в рамките на общностите;

•- Методи за повишаване на осведомеността сред общностите на ромите и синтите;

•- Насърчаване на включването на хора с по-малки възможности;

•- Укрепване и развитие на уменията на младежките работници, за да могат успешно да обучават младите хора в борбата с дискриминацията, стереотипите и сексизма;

•- Насърчаване на равенството между половете;

•- Подобряване на междукултурното съзнание;

•- Насърчаване на по-активно участие в обществото;

•- Повишена мотивация за участие в бъдещо образование или обучение след периода на мобилност в чужбина;

•- Подобряване на езиковите умения (английски);

•- Активно включване на младежи с по-малко възможности;

•- Насърчаване и укрепване на сътрудничеството между организации и местни участници за обмен на добри практики и знания за насърчаване на устойчиви подходи и инструменти за борба със сексизма в общностите на ромите и синтите, като се вземат предвид нуждите на общностите.