ПГ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

СПЕЦИАЛНОСТИ И ОБУЧЕНИЕ

Дневна форма

Професии и специалности

Икономист

Професионално направление : АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ                                    

Специалност: “Земеделско стопанство”                                     

Срок на обучение : 5 години – прием след VII клас   

Какво ще изучавате ?
 • Микро и макро икономика;
 • Маркетинг;
 • Оперативен мениджмънт;
 • Счетоводство;
 • Работа с компютър в предприятието;
 • Предприемачество и дребен бизнес;
 • Бизнес комуникации;
 • Информационни системи
Какви умения ще усвоите ?
 • Работа с компютър и използване на чужди езици;
 • Владеене на бизнес комуникации;
 • Анализиране състоянието на пазара;
 • Рекламиране и продажба на стоки и услуги;
 • Обработване на счетоводна документация.
Какви документи ще получите ?
 • Диплома за средно образование, след завършен XII клас и успешно положен Държавен зрелостен изпит по Български език и литература ;
 • Свидетелство за III  степен на професионална квалификация след завършен XII клас и успешно положени държавни  изпити по теория и практика  за придобиване на професионална квалификация .
Къде ще се реализирате като специалист ?
 • Стопански ръководител;
 • Икономист в дребния и средния бизнес;
 • Представител на земеделски кооперации в даден регион;
 • Икономист в обществения сектор.

Техник на селскостопанска техника

Селскостопанска техника? – Тя вече не е онова, което бе!

Техническият прогрес през последните години повлия и върху селскостопанската техника. Повиши се многократно качеството на извършваните с нея операции. Ние Ви даваме възможност да получите теоретични знания и практически умения за работа, поддържане и ремонт на тези съвременни машини. Нуждата от квалифицирани кадри в това направление гарантира вашата реализация както в България, така и в страните от Европейския съюз.

Професионално направление : Растениевъдство и животновъдство

Специалност: “Механизация на селското стопанство” 

Срок на обучение : 5 години – прием след VII клас  

Какво ще изучавате ?
 • Трактори и автомобили;
 • Селскостопански машини;
 • Експлоатация на земеделска техника;
 • Диагностика и ремонт на трактори и автомобили;
 • Работа с машинно-тракторни агрегати.
Какви умения ще усвоите ?
 • Диагностика, ремонт и експлоатация на трактори, автомобили, селскостопански машини и земеделска техника;
 • Работа с машинно-тракторни агрегати;
 • Планиране и организиране на  диагностиката и ремонта на селскостопанската  техника;
 • Планиране и подбор  машинно-тракторния  парк за работа;
 • Работа с компютър и владеене на чужди езици
Какви документи ще получите ?
 • Диплома за средно образование, след завършен XII клас и успешно положен Държавен зрелостен изпит по Български език и литература ;
 • Свидетелство за III  степен на професионална квалификация след завършен XII клас и успешно положени държавни  изпити по теория и практика  за придобиване на професионална квалификация .
 • Придобиване на правоспособност – водач на МПС – категории „Ткт” , „В”  и за работа със селскостопанска техника  –  „Твк” и „Твк-З“.
Къде ще се реализирате като специалист ?
 • монтьор на леки и товарни автомобили;
 • монтьор на селскостопанска техника;
 • механизатор, работещ с трактори и селскостопански машини;
 • консултант-продавач във фирми за търговия със селскостопанска и автомобилна техника и резервни части за нея.

Техник-растениевъд

Професионално направление : Градинарство /паркове и градини/                                 

Специалност: “Парково строителство и озеленяване”                                  

Срок на обучение : 5 години – прием след VII клас 

Какво ще изучавате ?
 • Декоративна растителност;
 • Почвознание;
 • Аранжиране;
 • Декоративна дендрология;
 • Паркова перспектива;
 • Парково строителство;
 • Цветарство
Какви умения ще усвоите ?
 • технологии за създаване на декоративен разсадник;
 • създаване проекти за ландшафтен дизайн;
 • създаване на флорален дизайн и декорация на празнични събития;
 • създаване на зелени пространства;
 • отглеждане на цветя, дървета и храсти.
 • прилага технологиите и методите в парковото строителство;
 • технологиите и методите за изграждане на скални кътове,

алпинеуми и водни площи.

Какви документи ще получите ?
 • Диплома за средно образование, след завършен XII клас и успешно положен Държавен зрелостен изпит по Български език и литература ;
 • Свидетелство за III  степен на професионална квалификация след завършен XII клас и успешно положени държавни  изпити по теория и практика  за придобиване на професионална квалификация .
 • Придобиване на правоспособност – водач на МПС – категории „Ткт” , „В”  и за работа със селскостопанска техника  –  „Твк” и  „Твк-З“.
Къде ще се реализирате като специалист ?
 • като специалисти в областите: проектиране, цялостно озеленяване и поддържане на обекти (парк, градина, вилен парцел, дом, офис, туристически обекти и др.);
 • технически ръководители в специализирани държавни, общински и частни предприятия по строителство и поддържане на градини, паркове и лесопаркове;
 • специалисти в декоративни разсадници, открити цветни стопанства, организации за производство на цветен разсад и цветя;
 • специалисти по аранжиране с цветя, екстериор, интериор, опазване на околната среда и зелените площи.
 • Възможност за продължаване на образованието в Лесотехнически университет, гр. София и Аграрен университет, гр. Пловдив, специалност „Ландшафтна архитектура“.

Задочна форма на обучение

Професия: “Техник-озеленител”

Професионално направление : Градинарство /паркове и градини/                                 

Специалност : ЦВЕТАРСТВО

Срок на обучение : 5 години – прием след VII клас

Какво ще изучавате ?
 • Декоративна растителност;
 • Почвознание;
 • Аранжиране;
 • Декоративна дендрология;
 • Цветарство
Какви умения ще усвоите ?
 • технологии за създаване на декоративен разсадник;
 • създаване на зелени пространства;
 • отглеждане на цветя, дървета и храсти.
 • прилага технологиите и методите в парковото строителство;
 • технологиите и методите за изграждане на скални кътове, алпинеуми и водни площи.
Какви документи ще получите ?
 • Диплома за средно образование, след завършен XII клас и успешно положен Държавен зрелостен изпит по Български език и литература ;
 • Свидетелство за III  степен на професионална квалификация след завършен XII клас и успешно положени държавни  изпити по теория и практика  за придобиване на професионална квалификация .
 • Придобиване на правоспособност – водач на МПС – категории „Ткт” , „В” и за работа със земеделска техника  – кат. „Твк” и „Твк-З“.
Къде ще се реализирате като специалист ?
 • като специалисти в областите: цялостно озеленяване и поддържане на обекти (парк, градина, вилен парцел, дом, офис, туристически обекти и др.);
 • специалисти в декоративни разсадници, открити цветни стопанства, организации за производство на цветен разсад и цветя;
 • специалисти по аранжиране с цветя, екстериор, интериор, опазване на околната среда и зелените площи.
 • Възможност за продължаване на образованието в Лесотехнически университет,        гр. София и Аграрен университет, гр. Пловдив, специалност „Ландшафтна архитектура“.

Самостоятелна форма

Правила за определяне на условията и реда за обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение

Скъпи ученици,

Направете своя избор на специалност, която ще изучавате следващите години в
ПГ по МЗС, гр. Септември   и разчитайте на нас за съдействие при разясняване на процедурата по приема, попълването на необходимите документи-Заявление за участие и всички възникнали въпроси.